Úvod > Festivaly > Bezpečnostný technik - základná odborná príprava

Bezpečnostný technik - základná odborná príprava

Dalšie akcie v kategórií

Dátum:
3.6. - 12.7.2019
Čas konania:
Názov:
Bezpečnostný technik - základná odborná príprava
Miesto:
Ťatliakova 2051/8, 02601, Dolný Kubín
Usporiadateľ
Akadémia vzdelávania Tatry s. r. o., pobočka Dolný Kubín
Popis akcie:
Cieľom kurzu je získať prehľad o základných všeobecne záväzných právnych predpisoch z oblasti BOZP, osobitných požiadavkách na zaistenie BOZP, zákone o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a nadväzujúcich právnych predpisoch.Možnosť prefinancovať cez program RE-PAS. Informujte sa na príslušnom UPSVaR.oboznámenie sa so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci upravenými zákonmi a právnymi predpismi, zaistenie BOZP pri práci podľa charakteru vykonávanej prácezásady bezpečného správania na pracoviskuPo úspešnom absolvovaní účastníci obdržia osvedčenie o odbornej spôsobilosti v zmysle § 23 ods. 1 zák. č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v z.n.p..
Mám záujem